Canal de l’informant

CLUB ELEMENTS disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest Sistema Intern d’Informació les següents persones:

  • Els empleats i accionistes.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

 

Per a la utilització del Sistema Intern d’Informació pot acudir al següent enllaç:

 

Canal de l'informant

 

Té a la seva disposició a Canal de l’informant  la Política del Sistema Intern d’Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

 

El Sistema Intern d’Informació no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades a través Canal de l’informant  d’aquest canal no rebran una resposta immediata.

 

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Sistema Intern d’Informació no és el canal oficial per presentar reclamacions. Per a tal fi, la companyia disposa d’un servei d’qtenció al client on es podran presentar les reclamacions o demanar informació via el correu info@clubelements.com o adreçant-vos al vostre agent comercial directament.